register právnych vzťahov

julény anton

úvod

postavenie vlastníkov v súčasnom systéme a problémoch súvisiacich s vlastníctvom, užívaním a ochrany pôdy je nesymetrické a nevyvážené. jedným z dôvodov tohto stavu je aj informovanosť vlastníkov o svojom vlastníckom portfóliu. preto sme pripravili projekt register právnych vzťahov, ktorý integruje všetky relevantne a verejne dostupné informácie do jedného celku.

register právnych vzťahov

register právnych vzťahov je to priame využitie zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, zákona č.180/1995 Z.z., zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ďalších zákonoch na vytvorenie systému užívania, prenájmu a racionálneho usporiadania užívacích a vlastníckych vzťahov pre vlastníkov, ktorých postavenie je obmedzené rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov, veľkosťou výmer, problémami prístupu k pôde a možnosťami správy svojho majetku.

základné informácie o vlastníctve sú vedené v údajoch katastra nehnuteľností, ale prístup k nim cez ZBGIS je neefektívny a nedajú sa strojovo a efektívne spracovať, preto sú nutné postupy, ktoré sa používajú v projektoch pozemkových úprav – registre pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania pozemkov, avšak na rozdiel od pozemkových úprav, je nutné ich spracovať v rozsahu celého katastrálneho územia, teda aj vrátane intravilánu. Výsledkom je register právnych vzťahov, ktorý obsahuje všetky informácie o vlastníctve, identifikácií na kultúrne diely, lesné dielce alebo iné typy pozemkov, o užívaní a užívateľoch, vlastníctve a umiestnení stavieb, obmedzenia a ťarchy na pozemkoch alebo vlastníckych vzťahoch, vzťah pozemkov k územným plánom a podobne. výsledkom je aj výpis týchto údajov pre každého vlastníka, portfólio vlastníka, vrátane údajov o predkupnom práve.

tieto údaje je možné v pravidelných intervaloch aktualizovať a vlastníci tak získajú pravidelný prehľad o zmenách vo vlastníctve.

Bližšie informácie
https://dennikn.sk/blog/1734583/pozemkove-upravy-verejne-politiky/
https://dennikn.sk/blog/1735338/pozemkove-upravy-po-novom
https://dennikn.sk/blog/1841488/pozemkove-upravy-nova-paradigma-znovupouzitie-a-viacucelovost.

služby

na základe vyššie spomenutých údajov môžu vlastníci, hlavne menší a bez nájomných zmlúv vytvoriť pozemkové spoločenstvo. to môže byť pre jeden kataster alebo pre mikroregión, a na základe zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy riešiť prevzatie kontroly nad užívaním pozemkov a správou úžitkov z pozemkov (napr. nájomné). takto vytvorené pozemkové spoločenstvá budú postupovať podľa možností podľa §12a na vytvorenie súvislých podnájomných pozemkov, na ktorých budú hospodáriť alebo ktoré budú prenajímať jednému alebo viacerým členom alebo tretej osobe. služby podľa §12a alebo vytváranie podnájomných zmlúv bude zabezpečovať spracovateľ registra právnych vzťahov ako službu pre týchto vlastníkov.

bližšie informácie:
https://dennikn.sk/blog/1841901/polnohospodarstvo-spolocny-postup-priame-platby-a-12a

partneri

jedným z prirodzených partnerov projektu by mali byť obce a tie by mali byť zadávateľmi objednávky na vytvorenie registra právnych vzťahov. pre obce predstavuje Register právnych vzťahov formu ochrany a pomoci pre svojich občanov, formu komunikácie ohľadom rozvoja obce, predstavuje prípravu na pozemkové úpravy, podklady pre určenie miestnych daní a podobne.

z tohto pohľadu by sa mohli obce podieľať na financovaní projektu. druhým prirodzeným partnerom by mali byť samotní užívatelia poľnohospodárskej pôdy. vytvorenie registra právnych vzťahov je možné vytvoriť aj na základe žiadosti a dohody s jednotlivými vlastníkmi.

pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy to register právnych vzťahov podkladom pre riešene užívania pôdy a určenie nespochybniteľných hraníc užívania. presná evidencia nájomných vzťahov umožňuje prístup k pôde aj pre nových alebo rastúcich poľnohospodárov. Podobne ako obce, by sa mohli podieľať na financovaní projektu, samozrejme v pomere k veľkosti užívania a výhod, ktoré evidenciu získajú.

bližšie informácie:
https://dennikn.sk/blog/1717111/pozemkove-upravy-60-rokov-bez-moznosti-pristupu-k-pozemkom
https://dennikn.sk/blog/1841901/polnohospodarstvo-spolocny-postup-priame-platby-a-12a

dôsledky

ďalšie dôsledky Informovanosť o vlastníctve a základná právna gramotnosť je predpokladom, že vlastníci začnú riešiť nesúlady v údajoch katastra, nesúlady hraníc pozemkov, hlavne tých, ktoré bezprostredne užívajú, začnú riešiť opomenuté pozemky v dedičských konaniach a podobne. Ich znalosti im umožnia poznať skutočnú hodnotu ich pozemkov a pravdepodobne ich to ochráni pred špekulatívnymi predajmi svojich pozemkov.

cena

dôležitým predpokladom pre realizovateľnosť projektu je cena. údaje katastra nehnuteľností, pokiaľ sa budú údaje používať komerčne, napríklad na vytvorenie návrhov nájomných zmlúv, musia byť zakúpené, priemerná cena je cca 300 Eur/kataster, pokiaľ sa bude jednať o podklady pre §12a alebo geodetické činnosti, údaje sú od poplatkov oslobodené.

register právnych vzťahov, v závislosti od veľkosti katastra, rozsahu a zložitosti územných plánov, počtu vlastníkov a podobne, je priemerná doba spracovania minimálne týždeň, t.j. 2000-5000 Eur/kataster, aktualizácia 200 až 500 Eur/kataster.

ak by vzniklo pozemkové spoločenstvo, založenie, prevádzka spoločenstva by sa mala kryť z výnosov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, právne služby cca 100-1000 Eur/kataster, podobne ekonomické cca 100-1000 Eur/rok.