pozemkové úpravy: online

julény anton

spracovanie

vitajte na stránkach pozemkové úpravy online. na týchto stránkach nájdete informácie o vykonávaných projektoch pozemkových úprav, ich etapách, nájdete tu základné dokumenty projektu a ďalšie informácie o spracovaní projektu.

na stránkach nájdete aj formuláre pre kontakt so spracovateľmi projektov, zadávanie požiadaviek na spracovanie projektov. nie je to náhrada za štandardné postupy, ale môže uľahčiť informovanosť účastníkov projektu.

informácie o pozemkových úpravách a súvisiacich témach nájdete na stránkach www.ppu.sk.

prihlásenie účastníka

ak ste dostali dotazník týkajúci sa pozemkových úprav, výpis z registra pôvodného stavu, umiestňovacieho plánu alebo inú dokumentáciu z okresného úradu a máte v poznámke uvedenú možnosť prihlásenia sa na stránku www.puo.sk, tak máte vo výpise v poučení uvedené svoje prihlasovacie meno a heslo. tieto údaje sú určené na komunikáciu so spracovateľom projektu pozemkových úprav. prihlásenie je personalizované aj z dôvodu ochrany osobných údajov, ale hlavne kvôli zjednodušeniu komunikácie. v žiadnom prípade nenahrádza námietkové konanie a preto je nutné, aby ste svoje požiadavky, návrhy a námietky smerovali na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

pozemkové úpravy

ak nie ste účastník pozemkových úprav, tak vám tiež poskytneme služby spojené s pozemkovými úpravami, od konzultácií až po prípravu samotných pozemkových úprav. Pri pozemkových úpravách sa netreba dívať na ich celospoločenskú funkciu, pozemkové úpravy je možné vykonať aj pre obvod projektu pozemkových úprav rádovo v desiatkach metrov štvorcových. Niekedy je to priechodnejšie, rýchlejšie a lacnejšie ako odkúpenie podielov alebo pozemkov, ako dohoda so Slovenským pozemkovým fondom a podobne.

informácie

stránka je určená na zobrazenie prehľadných informácií o priebehu konania o pozemkových úpravách. Na jednej strane vlastníci a účastníci dostávajú informácie, ktoré sa týkajú ich vlastníctva v obvode projektu.

na serveri budeme zverejňovať informácie, ktoré môžme zverejniť v rámci možných zákonných obmedzení. Základné údaje (výpis registra) sa vlastníkom a účastníkom (napr. povinné osoby z tiarch, exekútori a podobne) posielajú ako štandardné listové zásielky (pochopiteľne doporučenie na meno s opakovaným doručením) a niektoré údaje sú prístupné na Obecnom úrade (napríklad súpisy parciel, vlastníckych vzťahov, mapové dielo) v analógovom tvare a sú prístupné prezenčne. Niektoré informácie je možné zverejniť, napr. súpis parciel v obvode projektu s odkazom na údaje v ZBGIS, s identifikáciami na reálne druhy pozemkov, bloky LPIS a podobne, súpis nezistených vlastníkov (teda vlastníkov bez osobných údajov so zoznamom parciel).

register právnych vzťahov

register právnych vzťahov je súpis všetkých právnych parciel katastrálneho územia a ich vlastníckych vzťahov. Jeho využitie je veľmi rôznorodé, ale v prípade jednoduchých pozemkových úprav má význam pre vlastníkov, lebo pozemkové úpravy aj keď sa netýkajú jeho vlastníctva využívajú záujem o zhodnotenie vlastných pozemkov alebo o kontrolu ich vlastného majetkového portfólia.

bližšie o registri právnych vzťahov sa nájdete v samostatnom článku.

nájomné zmluvy a prístup k pôde

údaje spracované v registri právnych vzťahov je možní využiť napríklad pri uzatváraní nájomných zmlúv, hlavne pre menšie subjekty, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na oslovenie väčšieho počtu vlastníkov, pre vlastníkov, ktorí majú záujem riešiť svoje nájomné vzťahy alebo pre získanie prístup k pôde, resp. vytvorenie ucelených podnájomných pozemkov podľa §12a, na ktorých by mohli hospodáriť.

Na základe týchto údajov je možné vyriešiť problém zvaný bezosporné hranice užívania, ak sa bude register využívať na evidenciu nájomných zmlúv pre všetkých užívateľov.

bližšie informácie o konaní podľa §12a nájdete na stránke www.p12a.sk.