o zaokrúhľovaní v RPS

julény anton

spracovanie, účelové mapovanie, mapa, hodnoty

Projekty pozemkových úprav sú spracovávané niekoľko rokov, najskôr podľa MN 74.20.73.46.00 z apríla roku 2000 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. Metodický návod bol aktualizovaný pod označením MN 74.20.73.46.30 – Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav s účinnosťou od 1. augusta 2008. Nakoniec v súvislosti so zavedením Euro nadobudol účinnosť Metodický pokyn MP 2946/08-420 zo dňa 7.7.2008, ktorým sa stanovujú pravidlá v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro.

Problémy vznikajú pri tvorbe hodnotovej mapy, stanovení hodnôt parciel ako aj stanovení hodnôt vlastníckych podielov resp. ich zaokrúhľovania. Pokiaľ bol register pôvodného stavu spracovaný podľa „starého“ MN 74.20.73.46.00 ešte v mene SK a bol aj schválený, tak pri aplikácií „nového“ MN 74.20.73.46.30 dostaneme rôzne výsledky hodnoty pozemkov a vlastníckych podielov. Súvisí to so zaokrúhľovaním, pretože podľa „starého“ MN sa zaokrúhľovala až výsledná hodnota podielov pre vlastníka a podľa „nového“ MN sa zaokrúhľuje hodnota každého vlastníckeho podielu samostatne.

Ešte je potrebné spomenúť povinnosť aplikácie Metodický pokyn MP 2946/08-420, ktorý stanovuje použitie zaokrúhlenia na dve desatinné miesta až konečné sumy  vlastníckych podielov a jednotkových cien na tri desatinné miesta v EURO. Tento metodický pokyn je v rozpore s platným MN a v podstate sa nedá aplikovať. Na  základe iniciatívy pána Ing. Andreja Vašeka sa pripravuje aktualizácia MN, kde by malo byť zmenené zaokrúhľovanie hodnôt hodnotovej mapy na 4 desatinné miesta, pozemkov na 2 a vlastníckych podielov na 3 desatinné miesta. Takouto úpravou by sme sa dostali k porovnateľným výsledkom skôr vyhotovených registrov  v SK s prepočtom na EURO a bolo by možné aplikovať aj MP 2946/08-420. Bohužiaľ táto snaha sa zatiaľ nepremietla do platných predpisov a vedúci projektov ako  aj zhotovitelia projektov majú k dispozicií platné predpisy a s nimi súvisiaci rébus.

 

Skúsim sa podeliť o spôsob riešenia najťažšieho prípadu, t.j. keď bol RPS schválený pred účinnosťou „nového“ MN a hodnotová mapa bola vytvorená v SK. Na kontrolnom dni 20.5.2010 za účasti pracovníkov MP SR pani Ing. Vršanskej a pána Ing. Matejku bolo dohodnuté:

 

„Aby nedošlo k zmene hodnôt medzi schváleným RPS a aktualizovaným RPS (v súvislosti s prechodom na Euro, platným MN na geodetické činnosti ako aj pripravovanou zmenou MN ohľadom zaokrúhľovania hodnotovej mapy, RPS i RNS), bude v projekte pozemkových úprav použitá hodnotová mapa ako aj zaokrúhlenie RPS i RNS tak, aby pre vlastníkov nenastala zmena vo výpisoch RPS ako aj ďalších zostavách z horeuvedených dôvodov. Pokiaľ nedôjde k zmene kontrolovaných údajov programom na zápis do katastra WPU, bude na zápis do katastra zhotoviteľom vytvorený v súvislosti s hodnotovou mapou a zaokrúhľovania RPS i RNS taký FUVI súbor, ktorý bude zapísateľný do katastra nehnuteľnosti alebo chyby z horeuvedených dôvodov budú preklasifikované ako prevzateľné, nakoľko hodnota pozemkov nie je relevantný udaj ktorý sa zapisuje do KN“.

 

Keď to rozmením na drobné, tak máme postupovať podľa „starého“ MN, oceňovať s hodnotou mapou v SK a zaokrúhľovať na dve desatinné miesta až konečné sumy vlastníckych podielov. Jedná sa o jeden so spôsobov čiastočného riešenia problému, ktorý je však určite spochybniteľný z pohľadu právneho, nehovoriac o chybách ktoré vzniknú pri kontrole FUVI, resp. pripúšťa možnosť vytvoriť účelovo FUVI, ktoré by bolo zapísateľné v KN ale hodnoty pre vlastníka by boli v rozpore so schváleným projektom.

 

Bohužiaľ takéto usmernenie sa týkalo jedného okresu, jedného vedúceho projektu a jedného katastrálneho územia. Nevyplynulo z neho žiadne usmernenie MP SR pre ostatných vedúcich projektov ako postupovať v podobných prípadoch a pokiaľ sa iný vedúci projektu rozhodne aplikovať „nový“ MN dostane iné hodnoty z ocenenia ako mal v už schválenej etape projektu.