Táto cenová ponuka je určená pre poľnohospodárov, ktorí chcú užívať svoje alebo prenajaté pozemky v ucelených lokalitách, alebo pre poľnohospodárske družstvá, ktoré chcú byť ústretové voči malým poľnohospodárom v zmysle racionálneho užívania pozemkov a racionálneho využívania služieb s týmito činnosťami spojenými. Tento návrh vychádza z usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre konania podľa § 12a zákona NR SR č.504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Pre postup podľa § 12a je potrebné splniť nasledujúce podmienky, pričom nedošlo k dohode medzi nájomcom a budúcim obhospodarovateľom, alebo požadujú dodržanie formálnych postupov, teda vytvorenie nájomnej a podnájomnej zmluvy:

 • žiadosť podal vlastník, ktorému nájom skončil alebo sa má skončiť, alebo budúci obhospodarovateľ,
 • pozemky vlastníka sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať,
 • súčet výmer spoluvlastníckych podielov vlastníka je väčší ako 400 m2, alebo vlastníci s menšou výmerou súčtu spoluvlastníckych podielov ako 400 m2 požiadali spoločne,
 • nebolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav

V spracovaní sa overia skutočnosti podľa vyššie uvedených podmienok a to nasledovným spôsobom a ak neprejdú našimi kontrolnými mechanizmami, o ktorých si myslíme, že ich vieme posúdiť, tak sa spracovanie ukončí:

 • pre budúceho obhospodarovateľa sa zistia pozemky, ku ktorým má alebo bude mať právny vzťah
 • overenie kritérií „neprístupnosti“ a „neracionality“ pozemkov
 • určia sa identifikácie na bonitné oblasti, určia sa identifikácie parciel na druhy pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností, určia sa identifikácie na bloky LPIS a užívateľské hranice, identifikácie na krajinné prvky a objekty
 • overenie reálneho stavu navrhovanej lokality alebo lokalít, zameranie význačných bodov hraníc
 • vytvorenie analógie registra pôvodného stavu
 • návrh umiestnenie nových pozemkov (alternatívy umiestnenia) a porovnanie (analógia registra nového stavu a zrovnávacieho zostavenia)

Tieto podklady spolu so žiadosťou sa doručia doterajšiemu prenajímateľovi a kópiu na OÚ PLO (prevzatie žiadosti je nutné mať overené). Ak sa podklady vyhotovujú pre doterajšieho užívateľa, môže osloviť celú skupinu nájomcov, ktorí nemajú uzavreté nájomné zmluvy alebo im končia, vyhne sa problémom s vlastníkmi, ktorí neuzavreli nájomné zmluvy a vyčlení im primerané plochy. Toto prípravné je dôležité spraviť bez ohľadu na ďalšie konanie, kde môžu nastať nasledujúce prípady

 • doterajší prenajímateľ súhlasí, a vtedy bude návrh súčasťou nájomnej a podnájomnej zmluvy v zmysle § 12a, pokračovať sa bude vytýčením hraníc podnájomného pozemku
 • doterajší prenajímateľ nesúhlasí, po 60 dňoch treba podať žiadosť na OÚ PLO, aby rozhodol o vzniku podnájomnej zmluvy

K spracovanie treba pristupovať tak, ako by sa malo pokračovať konaním, znižuje to neskoršie náklady na spracovanie, lebo treba opätovne údaje spracovať. Podklady by mali byť už pri žiadosti pre doterajšieho prenajímateľa také, aby sa dali použiť v prípade, že nebude súhlasiť a začne sa konanie. V tom prípade musia byť už pripravené tak, aby zniesli kritériá konania a požiadaviek OÚ PLO.

Poznamenávam, že v prípade konania, kde bude rozhodovať Okresný úrad, náklady na spracovanie znášajú obe strany rovným dielom (ods. 5). Dobre spracovaná žiadosť môže byť preto podkladom, kedy doterajší užívateľ bude súhlasiť s návrhom a konanie sa nezačne.

NázovPopisCena
Údaje katastra nehnuteľností Písomné a grafické údaje katastra nehnuteľností, cena podľa formy využitia, násobnosť spracovania pre viacerých budúcich obhospodarovateľov znižuje cenu, údaje sa kupujú z ÚGGK, v niektorých prípadoch nebudú nutné, teda pokiaľ sa to nebude chápať ako komerčná činnosť iná ako vyhotovenie geometrického plánu300€
Príprava grafických podkladov Spracovanie objektov druhov pozemkov, BPEJ, údajov LPIS a užívacích hraníc, krajinné prvky a objekty EFA a podobne300€
V prípade opakovania žiadosti, viacerých žiadateľov sa predchádzajúce položky účtujú pomerovo, prípadne sa účtuje len aktualizácia údajov
Aktualizácia písomných a grafických údajovSpracovanie registrov podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností, podľa situácie100€
Spracovanie písomných a grafických údajovVytvorenie registra pôvodného stavu, vrátane identifikácií na grafické podklady, hlavne LPIS, bonity a druhy pozemkov
Rekognoskácia lokalityRekognoskácia lokality, overenie hraníc, výjazd100€
Spracovanie žiadostiSpracovanie podkladov pre žiadosť, zoznam pozemkov, žiadosť o uzavretie podnájomnej zmluvy, návrh na umiestnenie pozemku, nájomná a podnájomná zmluva a pod., vrátane elaborátu rozdeľovacieho plánu. V prípade, že nedôjde ku konaniu, cena môže byť nižšia200€
Jednanie o návrhu s OÚ PLOZastupovanie alebo poradenstvo počas jednania s OÚ PLO pri prerokovaní návrhu a prípadne vypracovanie zmien návrhu 100€
VytýčenieVytýčenie nových hraníc medzi užívateľmi dielov pôdnych blokov, cena za 100 metrov50€/100m

Celková cena za kompletné spracovanie v tzv. „najhoršom prípade“ je približne 1400 € pri výmere 5 hektárov a jedného vlastníka. Pri viacerých žiadateľoch, menších plochách sa cena adekvátne upraví.