ako sa určuje obvod?

julény anton

obvod projektu

Ako sa určuje obvod, v ktorom sa budú robiť pozemkové úpravy? Do akej miery môžu vlastníci rozhodnúť o tom, ktoré územie bude patriť do obvodu pozemkových úprav?Pre nariadené pozemkové úpravy sa spravidla určuje celé katastrálne územie mimo intravilánu obce. Z obvodu sa dajú vylúčiť aj niektoré časti. Ako projektant sa snažím o čo najväčší obvod, aby sa projektom vysporiadalo čo najviac územia. Z obvodu sa vylučujú napríklad hospodárske dvory poľnohospodárskych družstiev (samozrejme že nevysporiadané), prípadne časti určené na IBV. Pomocou PPÚ sa dajú tieto pozemky vysporiadať a bolo by nemúdre ich z obvodu vylúčiť.