trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu, zverejnenie

julény anton

1B2, osobné doručenie, verejná vyhláška, zverejnenie

Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov v obvode projektu JPÚ Trenčianska Turná a Hámre a zoznam vlastníkov a osôb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté.

Základným dokumentom, ktorý účastníci dostali je výpis z registra pôvodného stavu. Okrem základných údajov, ktoré sa týkajú majetkovej podstaty výpisy obsahujú aj ďalšie údaje, ktoré sa týkajú ich vlastníctva, ako sú stavby na ich pozemkoch, vecné bremená a ťarchy.

Z komplexných pozemkových úprav, ktoré sme vykonávali v katastrálnom území Trenčianska Turná a Hámre a spolupráci s Obecným úradom sú aj skupiny vlastníkov, ktorí sú príbuzní alebo majú rovnaké a spoločné požiadavky.

Druhým dokumentom, ktorý ste dostali je dotazník k výpisu z registra pôvodného stavu. Ako spracovateľov nás už v tejto etape zaujíma, aké zámery máte so svojimi pozemkami. V prípade, že disponujete dostatočne veľkou výmerou, je pravdepodobné, že sa vám vytvorí jeden alebo viacero budúcich stavebných pozemkov, alebo sa vám pričlenia k pozemkom, ktoré susedia s vašimi pozemkami mimo obvodu pozemkových úprav (pokiaľ sú susedné). V prípade, že nedisponujete dostatočne veľkými pozemkami, tak sa pravdepodobne stanete podielovými vlastníkmi a preto by sme chceli vedieť, s kým chcete vytvoriť podielové spoluvlastníctvo. Ak je minimálna výmera budúcich stavebných pozemkov stanovená na 560 m2, tak ak vlastníte napríklad 140 m2, tak váš podiel na novej parcele bude 1/4.

V prípade, že máte veľmi malé výmery (do 400 m2) je možné, požiadať o vyrovnanie v peniazoch a vtedy po ukončení (zápise projektu do katastra nehnuteľností) dostanete sumu, ktorá bola stanovená súdnym znalcom v predchádzajúcej etape projektu. Na druhej strane, cena uvedená vo výpise je cena, ktorá zodpovedá súčasnému stavu vlastníctva. Druhá možnosť, ako sa zbaviť malých pozemkov, je ponúknuť ich na predaj – treba však poznamenať, že pozemkové úpravy nijako neobmedzujú kúpu a predaj pozemkov v obvode a ani ich cenu pri predaji a takisto treba poznamenať, že pozemkové úpravy nie sú burzou a kupca alebo toho, kto by vám predal si musíte nájsť sami.

V každom prípade budeme radi, ak sa nám vyplnený dotazník vráti. Pre tých, ktorý by chceli využiť aj inú formu komunikácie, máme pripravený formulár, ktorý môžu použiť na zadanie svojich požiadaviek a návrhov. Treba však poznamenať, že tento formulár nenahrádza správne konanie, nenahrádza komunikáciu s okresným úradom, ale je určený hlavne pre tých, ktorých požiadavky alebo pripomienky nie sú zásadného charakteru. Ak máte zásadné pripomienky, využite prosím správne konanie a takisto budeme radi, ak aj v takomto prípade nám ich dáte na vedomie.

Vo výpise z registra pôvodného stavu máte uvedené aj prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa môžte ako užívateľ prihlásiť na tieto stránky. Momentálne je systém ešte v testovacej verzii. Na zadanie požiadaviek alebo komunikáciu môžte využiť nasledovný formulár.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli, že budeme poskytovať konzultácie online formou. Najjednoduchšia je komunikácia cez email, využite prosím adresu trencianskaturna@ppu.sk alebo hamre@ppu.sk.

Ak chcete detailnejšie informácie, tak sme pre vás pripravili online formu konzultácií (telefón, Skype, Teams a podobne). Začíname 5.januára 2021 a v prípade nutnosti rozšírime možnosti konzultácií. Pre JPÚ Trenčianska Turná a Hámre je určené miesto „GEO3 Trenčín, online“.