trenčianska turná a hámre: hranica obvodu projektu pozemkových úprav, účelové mapovanie polohopisu a výškopisu

julény anton

1A1, 1A2, 1A3, 1B1

§ 9
Úvodné podklady
(1) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav okresný úrad začne práce na
a) prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
b) aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
c) vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav, vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a osôb podľa § 6 ods. 1 písm. d), ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu
obvod projektu pozemkových úprav
mapa druhov pozemkov
výškopis
určenie hodnoty pozemkov, znalecký posudok