Zdieľať:
Upozornenia
Vyčistiť všetko

pozemkové úpravy a spoločnosť

pozemkové úpravy sú multidisciplinárne
pozemkové úpravy a spoločnosť
Príspevky
Odpovede
Otázky

voda v krajine

voda v krajine, zadržiavanie vody, predchádzanie katastrofám, symbióza technických diel a malých vodných opatrení, o dosahu, využitiu a začleneniu takýchto projektov do pozemkových úprav

0
0
0

biodiverzita, ekológia a ekosystémové služby

nové usporiadanie vlastníckych vzťahov umožňuje definovanie nových, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich ekosystémových služieb. Zjednodušene povedané, vieme ich vytvoriť, ale musíme vyriešiť alebo vytvoriť priestor na nájdenie kompromisu medzi poľnohospodárskou výrobou a hospodárením v lesoch a relatívne ultimatívnymi požiadavkami na ochranu prírody a krajiny

0
0
0

verejné politiky

verejná politika je v tom najširšom ponímaní definovaná ako množina navzájom súvisiacich rozhodnutí, na ktoré pôsobili mnohé okolnosti, ako aj osobné, skupinové či organizačné vplyvy. vládnutie, správa vecí verejných, riadenie štátu sa nevyhnú takýmto vplyvom a preto je nutné ich poznať a vedieť využívať v rámci nášho právneho systému

0
0
0

poľnohospodárstvo

vplyv poľnohospodárstva na krajinu, riešenie problémov súvisiacich s užívaním pôdy a ochranou prírody

0
0
0

sociálny rozmer pozemkových úprav a poľnohospodárstva

Vytvorenie verejných politík, uplatnenie aktivizujúcich metód prostredníctvom metodických odporúčaní môže zmeniť doterajší prístup účastníkov konania k vnímaniu pozemkových úprav. pozemkové úpravy nemusia byť účastníkmi konania strpené, výhody získané scelením pozemkov môžu byť úspešne využité v prospech účastníkov konania

0
0
0