jpú podhradík

Map with ID 15 not found

v priebehu spracovania registra sa obec rozhodla, že vykoná pozemkové úpravy. Atak sme pripravili návrh, ktorý vyrieši problémy súvisiace s výstavbou rodinných domov, prístupom k pozemkov a pravdepodobne aj vysporiada futbalové ihrisko. tieto podklady sme zapracovali do návrhu projektu pozemkových úprav, ktorý by riešil len časť územia, hlavne však intravilán obce.

z návrhu obvodu projektu vidieť, že sa zahrnuli parcely, ktoré sú ešte nezastavané a v územnom pláne definované na bývanie a zaradené plochy, ktoré sú vo vlastníctve obce a mali by byť zmysluplne využité – hlavne na krytie potrebných komunikácií, aby sa znížil príspevok vlastníkov na ich vytvorenie, pokiaľ chcú, aby sa z ich pozemkov stali budúce stavebné pozemky. potenciál obce je dostatočný na to, aby si vlastníci, hoci aj bez pomoci obce svoje pozemky usporiadali a sami sa stali investormi.