zásady ochrany osobných údajov

kto sme

adresa našej webovej stránky je: http://ppu.sk.

aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

komentáre

keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

ak sú povolené komentáre, tak anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

multimédiá

pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

formuláre

pri spracovaní údajov projektu sa niektoré údaje získavajú pomocou formulárov. tieto údaje sa evidujú a sú predmetom spracovania. pre potreby spracovania pozemkových úprav je nutné, aby tieto údaje boli personalizované.

súbory cookies

ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. súbory sú platné 1 deň.

vložený obsah z iných webových stránok

články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťostranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

špeciálne údaje

účelom spracúvania osobných údajov v oblasti geodetických, kartografických činností, projektov pozemkových úprav je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. spracovávame osobné údaje svojich klientov, obchodných partnerov, dodávateľov tovarov a služieb. osobné údaje spracovávame výhradne v prípade, ak na to má spoločnosť právny základ. spracovanie je potrebné pre spracovanie projektov pozemkových úprav, plnenie obchodného kontaktu, objednávky, resp. zmluvy, alebo, aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

získavanie osobných údajov

kontaktné údaje: akademický titul, priezvisko, meno, adresa sídla/trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt, pri objednávkach týkajúcich sa katastra aj listov vlastníctva – číslo listu vlastníctva a ostatné verejne prístupné údaje z portálov, zmluvné údaje – objednávka alebo zmluva uzatvorená s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov
platobné údaje: IBAN, kontaktné údaje zamestnancov dodávateľa – v závislosti od predmetu uzatvorenej zmluvy a účelu spracúvania, môžeme tiež spracúvať údaje zamestnancov obchodných partnerov a dodávateľov, osobné údaje odborne spôsobilých osôb: identifikačné číslo autorizácie alebo osvedčenia, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, dĺžke odbornej praxe – pri príprave cenových ponúk, verejného obstarávania alebo iných súťaží, pre dokladanie dokladov o odbornej spôsobilosti.

spracovanie osobných údajov

administratíva – vedieme záznamy o všetkých našich klientoch, zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch. tieto údaje vedieme z dôvodu, aby bolo možné plniť potrebné objednávky, zmluvy, požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu alebo pre spracovanie pozemkových úprav. na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ďalších cenových ponukách. taktiež tieto osobné údaje používame na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov.

dane a účtovníctvo – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
k osobným údajom majú prístup poverení zamestnanci a zmluvní partneri – oprávnené osoby, ktoré sú vyškolené na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel spracovania osobných údajov a sú viazané mlčanlivosťou.

osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom.

v niektorých prípadoch sú potrebné pre spracovanie podkladov pre pozemkové aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné z dôvodu presnej identifikácie vlastníkov, ide najmä o:

akademický titul
meno a priezvisko
názov obchodnej firmy
dátum narodenia, v prípade firmy IČO, DIČ
adresa trvalého pobytu
adresa prechodného pobytu

uchovávanie osobných údajov

údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracúvania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom, ďalej garančnej doby a doby riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov

nepotrebné osobné údaje likvidujeme, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde vždy – najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu alebo iného právneho základu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie (nevyhnutná doba potrebná na účely spracovania v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach).

analytika

s kým zdieľame vaše údaje

ak ste sa rozhodli požiadať o spracovanie podkladov, požiadaviek a námetov pre projekt pozemkových úprav, vaše osobné údaje bude spracovávať firma ppu.sk s.r.o., ičo 50635298, ktorá je aj prevádzkovateľom tejto webovej stránky (tzv. prevádzkovateľ). osobné údaje budeme spracovávať na Vašu žiadosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), pre účely konkrétneho konania.

vaše osobné údaje neposkytujeme na ďalšie spracovávanie iným osobám ani ich nebudeme zverejňovať.

ako dlho uchovávame vaše údaje

pri pridávaní komentára (ak sú povolené), komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

kam posielame vaše údaje

komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu Wordfence a AntiSpam Bee, kde nájdete aj zásady ochrany osobných údajov služby.

vaše kontaktné informácie

takéto údaje sú potrebné pre spracovanie podkladov pre pozemkové úpravy, niektoré údaje sú potrebné z dôvodu presnej identifikácie vlastníkov, ide najmä o:

akademický titul
meno a priezvisko
názov obchodnej firmy
dátum narodenia, v prípade firmy IČO, DIČ
adresa trvalého pobytu
adresa prechodného pobytu
fakturačná adresa
bankové spojenie
zmluva a podpis

dodatočné informácie

ako chránime vaše údaje

na ochranu vašich osobných údajov pred stratou či zneužitím využívame organizačné, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. tam,

v súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

aké máme procesy pri úniku dát

v prípade, že dôjde k zisteniu, že došlo k úniku osobných údajov z našich webových stránok, nahlasujeme únik takýchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach

z akých tretích strán získavame údaje

údaje na spracovanie získavame z verejných zdrojov a neposkytujeme ich tretím stranám

aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

nespracuvávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie užívateľov.

účely a právny základ spracúvania osobných údajov

práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.). Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. to sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie (článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z.z.)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

firma nespadá pod regulované odvetvie (na základe 235/2012 Z. z.).

prevádzkovateľ

ppu.sk s.r.o.
Dlhé Hony 3
911 01 Trenčín
IČO 36 796 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 20160/N
telefonický kontakt: 032 6526387
e-mailová adresa: ppu@ppu.sk
webové sídlo: www.ppu.sk
webové sídlo: www.puo.sk
webové sídlo: www.p12a.sk
webové sídlo: www.p11.sk
webové sídlo: www.p8.sk

zodpovedná osoba

adresa: ppu.sk s.r.o., Dlhé Hony 3, 911 01 Trenčín