často kladené otázky

dedičia v pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy sa robia len na tých katastrálnych územiach, na ktorých bol vykonaný ROEP a bol aj zapísaný do katastra nehnuteľností. Mnoho vlastníkov sa doteraz neprihlásilo k pôde, sú vedení na zozname nezistených vlastníkov, mnohí z nich už ani nežijú. Ako sa v takom prípade postupuje? Čo treba urobiť, aby sa vlastníci alebo ich dedičia ...

prihlásenie účastníkov

V projekte pozemkových úprav sú zákonom definovaný účastníci. Je však dôležité, ak sa vlastníci a ostatní účastníci do projektu prihlásia. Za prihlásenie sa dá považovať aj prihlásenie sa akoukoľvek písomnou formou, ktorá sa priamo týka projektu, napríklad námietka voči výpisu, žiadosť o informáciu a podobne. Ale pre väčšinu vlastníkov je najjednouchšou formou vyplnenie prihlášky, ktorú ...

povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

Pozemkové úpravy môžu byť okresným úradom buď povolené alebo nariadené. Mohli by ste vysvetliť, pokiaľ možno na nejakých konkrétnych prípadoch zo svojej praxe, z akých dôvodov boli pozemkové úpravy nariadené a kedy povolené? Nariadene pozemkové úpravy sú na celom Slovensku zo zákona. Nariadené PÚ sa vykonávajú spravidla v celom katastrálnom území a platí ich štát a vykonávajú sa ...

ako sa dozviem o začatí PÚ

Ako sa dozvedia vlastníci a nájomcovia pozemkov o začatí pozemkových úprav, môžu sami ovplyvniť začatie pozemkových úprav? Ak áno, akým spôsobom, ako majú postupovať? V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav sa zisťuje záujem vlastníkov, spravidla anketou alebo formou verejného stretnutia. Samotné prípravné konanie a konanie sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci alebo iným obvyklým spôsobom. Pozemkové úpravy ...