zastupovenie vlastníka

Musí sa vlastník alebo nájomca pozemkových úprav zúčastniť? Ako by mal postupovať, ak sa chce dať niekým zastupovať? Môže byť zástupcom aj iný vlastník pozemku, v obvode pozemkových úprav? Vlastník alebo nájomca sa nemusí pozemkových úprav ... čítať viac

primeranosť nových pozemkov

Pri pozemkových úpravách nedostane každý taký pozemok, aký by si predstavoval. Na aké náhrady má nárok, napríklad ak mal pozemok s určitým porastom a stavbami a nový bude bez porastu, bez stavieb. Alebo pozemok, na ktorom ... čítať viac

význam veľkosti výmery a príspevok

Ten, kto má väčší pozemok alebo spoluvlastnícky podiel prispieva tak väčším podielom na spoločné zariadenia, než ten, kto má pozemok alebo spoluvlastnícky podiel menší. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Má taký majiteľ aj ... čítať viac

vlastníctvo spoločných opatrení

Pri pozemkových úpravách vlastníci prídu o časť výmery, ktorá sa použije na vybudovanie spoločných ciest, zariadení, protipovodňových a protieróznych opatrení. Kto sa stane majiteľom týchto pozemkov? Vlastníkom sa spravidla vydávajú nové poľnohospodárske pozemky. Pretože projekt pozemkových ... čítať viac

aké sú poplatky?

S akými poplatkami musia vlastníci a nájomcovia počítať, aké náklady spojené s prácami na pozemkových úpravách musia uhradiť? Projekty pozemkových úprav ak sú nariadené hradí štát, vlastníci prispievajú v niektorých prípadoch na spoločné opatrenia pôdou. Žiadne ... čítať viac

aké sú etapy?

Pozemkové úpravy sú rozdelené na jednotlivé etapy. Mohli by ste na nejakých praktických príkladoch upozorniť, aké rozhodnutia sa prijímajú v jednotlivých etapách a aké nároky si v rámci nich môžu vlastníci a nájomcovia uplatňovať, dokedy najneskôr ... čítať viac

ako postupovať pri sporoch?

Ako sa pri pozemkových úpravách postupuje tam, kde sa o vlastníctvo vedie spor, napríklad medzi dedičmi alebo kde prebieha dedičské konanie? ... čítať viac

dedičia v pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy sa robia len na tých katastrálnych územiach, na ktorých bol vykonaný ROEP a bol aj zapísaný do katastra nehnuteľností. Mnoho vlastníkov sa doteraz neprihlásilo k pôde, sú vedení na zozname nezistených vlastníkov, mnohí z ... čítať viac

ako sa určuje obvod?

Ako sa určuje obvod, v ktorom sa budú robiť pozemkové úpravy? Do akej miery môžu vlastníci rozhodnúť o tom, ktoré územie bude patriť do obvodu pozemkových úprav? ... čítať viac

prihlásenie účastníkov

V projekte pozemkových úprav sú zákonom definovaný účastníci. Je však dôležité, ak sa vlastníci a ostatní účastníci do projektu prihlásia. Za prihlásenie sa dá považovať aj prihlásenie sa akoukoľvek písomnou formou, ktorá sa priamo týka projektu, ... čítať viac