aké sú poplatky?

S akými poplatkami musia vlastníci a nájomcovia počítať, aké náklady spojené s prácami na pozemkových úpravách musia uhradiť? Projekty pozemkových úprav ak sú nariadené hradí štát, vlastníci prispievajú v niektorých prípadoch na spoločné opatrenia pôdou. Žiadne iné poplatky sa neplatia. Podľa zákona č.330/1991 Z.z., §22 platí: prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od… Read More »

aké sú etapy?

Pozemkové úpravy sú rozdelené na jednotlivé etapy. Mohli by ste na nejakých praktických príkladoch upozorniť, aké rozhodnutia sa prijímajú v jednotlivých etapách a aké nároky si v rámci nich môžu vlastníci a nájomcovia uplatňovať, dokedy najneskôr a akým spôsobom? Vlastníci spravidla vstupujú do projektu osobne pri prejednávaní ich návrhov a požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov. Kým sa však dostanú… Read More »

dedičia v pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy sa robia len na tých katastrálnych územiach, na ktorých bol vykonaný ROEP a bol aj zapísaný do katastra nehnuteľností. Mnoho vlastníkov sa doteraz neprihlásilo k pôde, sú vedení na zozname nezistených vlastníkov, mnohí z nich už ani nežijú. Ako sa v takom prípade postupuje? Čo treba urobiť, aby sa vlastníci alebo ich dedičia zapojili do pozemkových… Read More »

prihlásenie účastníkov

V projekte pozemkových úprav sú zákonom definovaný účastníci. Je však dôležité, ak sa vlastníci a ostatní účastníci do projektu prihlásia. Za prihlásenie sa dá považovať aj prihlásenie sa akoukoľvek písomnou formou, ktorá sa priamo týka projektu, napríklad námietka voči výpisu, žiadosť o informáciu a podobne. Ale pre väčšinu vlastníkov je najjednouchšou formou vyplnenie prihlášky, ktorú spolu s akýmkoľvek… Read More »

ako sa dozviem o začatí PÚ

Ako sa dozvedia vlastníci a nájomcovia pozemkov o začatí pozemkových úprav, môžu sami ovplyvniť začatie pozemkových úprav? Ak áno, akým spôsobom, ako majú postupovať? V prípravnom konaní nariadených pozemkových úprav sa zisťuje záujem vlastníkov, spravidla anketou alebo formou verejného stretnutia. Samotné prípravné konanie a konanie sa zverejňuje verejnou vyhláškou na obci alebo iným obvyklým spôsobom. Pozemkové úpravy sa dajú vyvolať… Read More »

povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

Pozemkové úpravy môžu byť okresným úradom buď povolené alebo nariadené. Mohli by ste vysvetliť, pokiaľ možno na nejakých konkrétnych prípadoch zo svojej praxe, z akých dôvodov boli pozemkové úpravy nariadené a kedy povolené? Nariadene pozemkové úpravy sú na celom Slovensku zo zákona. Nariadené PÚ sa vykonávajú spravidla v celom katastrálnom území a platí ich štát a vykonávajú sa priebežne a postupne.… Read More »