projekty pozemkových úprav a roep

aj keď by sa mohlo zdať, že projekty pozemkových úprav majú málo spoločného s roep, v programe ppú.projekt sa však stali jeho súčasťou. požiadavka na zápis údajov z pozemkovej knihy v niektorých projektoch (kde nebol zapísaný roep v celom rozsahu) ma viedli k tomu, že sa súčasťou programu sa stali procedúry na zápis údajov pozemkovej knihy, zápis právnych… Read More »

o zázraku duplicitného vlastníctva

v zozname vlastníkov podľa typu vlastníka sa uvádzajú sumárne hodnoty výmer a hodnôt pozemkov. ak nemáte v registri duplicitné vlastníctvo, tak je súčet výmer podielov vlastníkov rovnaký ako súčet výmer parciel v obvode projektu. jednoduchá kontrola. ale ak máte duplicitné vlastníctvo, tak máte dve možnosti spracovania tlačových zostáv. na svedomí to má jeden parameter pri vytváraní tlačových zostáv.… Read More »

osobné čísla vlastníkov

pri spracovaní projektu pozemkových úprav dochádza k spresňovaniu údajov o vlastníkoch, čo sa samozrejme prejaví aj na zozname osobných čísel vlastníkov. existuje jednoznačná stratégia zmien osobných čísel vlastníkov? existuje jednoznačný výklad pravidla Metodického návodu o osobných číslach? takže najskôr citát z dokumentu Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, MN 74.20.73.46.30, príloha č.21, strana 6,… Read More »

spoločné nehnuteľnosti a neurbárnici

pri spoločných nehnuteľnostiach môže nastať prípad, kedy nehnuteľnosť vlastnia dva subjekty – fyzické osoby, ktoré nie sú členmi urbáru a veľká skupina vlastníkov, ktorá nahradila pôvodný zápis z pozemkovej knihy, kde bol zapísaný urbár v nejakom podiely. problém nastáva pri spracovaní takýchto vlastníckych vzťahov, zástupca vlastníkov, ktorí nie sú členmi urbáru na lesnom pozemku by mal byť LSR,… Read More »

rozhovor o primeranosti pozemkov

otázky, na ktoré sa vlastníci a účastníci v súvislosti s projektom pozemkových úprav najviac pýtajú. prečo sa pozemky sceľujú, ako s prenájmom pozemkov, prečo sa prispieva na spoločné opatrenia, ako si zachovať výhody ako získať nové výhody a podobne. Prečo sa sceľujú pozemky? Pozemky vlastníka sú spravidla malých výmer, sú zaťažené spoluvlastníckymi vzťahmi, nedostupné, alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené.… Read More »

o nemožnosti zostaviť mapu v mierke 1:1

tento článok je tak trocha rozprávkou. tá nie je o zlom drakovi, ale o jednom spôsobe projektovania, ktorý by znamenal koniec projektovania. viem si celkom živo predstaviť, že by som nové pozemky kreslil v mierke 1:1.

zastupovenie vlastníka

Musí sa vlastník alebo nájomca pozemkových úprav zúčastniť? Ako by mal postupovať, ak sa chce dať niekým zastupovať? Môže byť zástupcom aj iný vlastník pozemku, v obvode pozemkových úprav? Vlastník alebo nájomca sa nemusí pozemkových úprav zúčastniť, môže tak urobiť prostredníctvom svojho zástupcu. Toho musí poveriť písomne a poverenie musí byť notársky overené. Zástupcom môže byť prakticky ktokoľvek. V splnomocnení… Read More »

primeranosť nových pozemkov

Pri pozemkových úpravách nedostane každý taký pozemok, aký by si predstavoval. Na aké náhrady má nárok, napríklad ak mal pozemok s určitým porastom a stavbami a nový bude bez porastu, bez stavieb. Alebo pozemok, na ktorom mal spoluvlastnícky podiel, výhodne umiestnený, napríklad na okraji lánu v blízkosti zastavaného územia a dostane pozemok v strede. Alebo nedostane takú výmeru,… Read More »

význam veľkosti výmery a príspevok

Ten, kto má väčší pozemok alebo spoluvlastnícky podiel prispieva tak väčším podielom na spoločné zariadenia, než ten, kto má pozemok alebo spoluvlastnícky podiel menší. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Má taký majiteľ aj prevahu pri prijímaní rozhodnutí? Vlastníci schvaľujú jednotlivé etapy podobne ako pri hlasovaní akciových spoločností, výmera podielov určuje počet akcií. A tým pádom je… Read More »

vlastníctvo spoločných opatrení

Pri pozemkových úpravách vlastníci prídu o časť výmery, ktorá sa použije na vybudovanie spoločných ciest, zariadení, protipovodňových a protieróznych opatrení. Kto sa stane majiteľom týchto pozemkov? Vlastníkom sa spravidla vydávajú nové poľnohospodárske pozemky. Pretože projekt pozemkových úprav rieši územie komplexne z pohľadu vlastníctva, užívania a ochrany, nový pozemok by mal byť chránený pred negatívnymi prejavmi a vlastník by ho mal bez… Read More »