prvky štruktúry krajiny

Kostra vidieckej krajiny Biocentrá na miestnej úrovni plniace funkcie miestnych centier ekologickej diverzity. Tvoria ich menej rozsiahle segmenty krajiny. Často ani nemusia obsahovať druhy zo zvláštnym režimom ochrany. Ich prioritnou úlohou je zachovanie prirodzeného genofondu územia. Sú to napríklad miestne biocentrum pre lesné, lúčne a mokraďové spoločenstvá – približne 3 ha, pre vodné spoločenstvá 1 ha, pre skalné… Read More »

pozemkové úpravy a integrovaný manažment životného prostredia

na pôdu sa dá dívať bez zbytočného sentimentu. pôda je proste výrobný nástroj a pozemkové úpravy znovurozdelením výrobných prostriedkov. pozemkové úpravy môžu byť aj nástrojom, ktorý sa používa ako nástroj manažmentu životného prostredia, nástrojom používaným z iniciatívy v záujme ochrany životného prostredia a samotného výrobného prostriedku, v záujem udržateľného rozvoja. tieto iniciatívy im vedia dať zmysel a účelnosť.… Read More »

druh pozemku, spôsob využitia a značka: 02/22/432

ak ukončujete projekt pozemkových úprav, tak spravidla sa rozhodujete o tom, aký druh pozemku priradíte cestám, ktoré sú určené ako prístupové komunikácie k pozemkom a ktoré sa využívajú ako poľnohospodárska pôda. už nemusíte. tu je riešenie: druh pozemku 02, spôsob vyžitia 22, značka 432. že to nie je podľa smernice, nevadí. pri tvorbe projektu sa v projekčných blokoch… Read More »

je obec ako obec, je kraj ako obec

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam. obec z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ktorý znamená všetkých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov susedných obcí (ktorých zastupuje v prenesenom význame vyšší územný celok). otázke znie, či v… Read More »

vyrovnanie v peniazoch III.

keď sa vlastníkom posiela aktualizovaný ZÚNP schválenie, je možné pre vlastníkov, ktorí majú nárok na vyrovnanie v peniazoch poslať žiadosť/súhlas na vyrovnanie v peniazoch. takto sa vytvára potenciálna možnosť osloviť vlastníkov, ktorí by sa jednaní ani nezúčastnili a pozemky by ponechali tak, ako sú, veď jesť nepýtajú. novela zákona z 1.4.2014 prináša niektoré zmeny, ktoré sa pri projektovaní… Read More »

bolestivé premeny

Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Postavenie československého poľnohospodárstva pred novembrom 1989 charakterizovala správa Federálneho štatistického úradu o sociálnom a ekonomickom rozvoji. Podľa nej tento rezort už viac rokov s prihliadnutím na špecifické podmienky v prerozdeľovacích vzťahoch patril medzi stabilizujúce odvetvia národného hospodárstva. Poľnohospodári zabezpečili zásobovanie domáceho trhu,… Read More »

kurčatá na pekáči

Hydinársky priemysel bol výkladnou skriňou slovenského poľnohospodárstva. Bol výsledkom cieľavedomej práce poľnohospodárov, podnikov služieb, vedeckej základne a zjednoteného úsilia pre budovanie spoločných poľnohospodárskych podnikov. Spoločné podniky neboli len združením finančných prostriedkov, ale aj záväzkom prispievať svojim dielom zakladateľmi do fondu krmív, v prospech spoločného podniku nakoľko tento nehospodáril na pôde. S výrobou hydiny sa súbežne rozvíjal aj spracovateľský priemysel a na… Read More »

cesta k poznaniu (aspoň v poľnohospodárstve)

Spoločenský vývoj po roku 1989 je v mnohých prípadoch nevyspytateľný a cesty k poznaniu sú zložité. W. Komárek („Pohľad pravde do očí“ HN č. 41/1988) konštatoval, že republika je nepatrne zadlžená – okolo 3 mld. US dolárov dlhu vyspelým ekonomikám pri oveľa vyšších pohľadávkach  u rozvojových a socialistických štátov (napr. naše pohľadávky voči ZSSR, neskôr Rusku). Ani rozpredaj majetku nepomohol udržať vyrovnaný rozpočet… Read More »

novinky

projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej dobe sa rozšírila funkčnosť na prípravu jednoduchých pozemkových úprav, spracovanie nájomných zmlúv, podkladov pre poľovné revíry a zjednodušenie aktualizácie projektov. na serveri pribudli viac menej nové položky, pribudla séria článkov o poľnohospodárstve, ktoré síce priamo nesúvisia s projektami… Read More »