Category Archives: účelové mapovanie, cenová mapa, múses a vzfú, zunp

účelové mapovanie polohopisu a výškopisu určuje základné predpoklady pre vytvorenie projektu. V širšom ponímaní predstavuje prechod od údajov katastra nehnuteľností, cez polohopis a výškopis, následne cez MÚSES v VZFÚ k projektovým blokom a teda priamo k rozdeľovaciemu plánu.

prvky štruktúry krajiny

Kostra vidieckej krajiny Biocentrá na miestnej úrovni plniace funkcie miestnych centier ekologickej diverzity. Tvoria ich menej rozsiahle segmenty krajiny. Často ani nemusia obsahovať druhy zo zvláštnym režimom ochrany. Ich prioritnou úlohou je zachovanie prirodzeného genofondu územia. Sú to napríklad miestne biocentrum pre lesné, lúčne a mokraďové spoločenstvá – približne 3 ha, pre vodné spoločenstvá 1 ha, pre skalné… Read More »