Category Archives: novinky

prvky štruktúry krajiny

Kostra vidieckej krajiny Biocentrá na miestnej úrovni plniace funkcie miestnych centier ekologickej diverzity. Tvoria ich menej rozsiahle segmenty krajiny. Často ani nemusia obsahovať druhy zo zvláštnym režimom ochrany. Ich prioritnou úlohou je zachovanie prirodzeného genofondu územia. Sú to napríklad miestne biocentrum pre lesné, lúčne a mokraďové spoločenstvá – približne 3 ha, pre vodné spoločenstvá 1 ha, pre skalné… Read More »

je obec ako obec, je kraj ako obec

je obec ako obec? je samosprávny kraj obec? zákon nedáva na túto otázku jednoznačnú odpoveď, ale v projekte pozemkových úprav má odpoveď veľký význam. obec z pohľadu projektu pozemkových úprav je podľa môjho názoru všeobecný pojem, ktorý znamená všetkých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov susedných obcí (ktorých zastupuje v prenesenom význame vyšší územný celok). otázke znie, či v… Read More »

novinky

projekty pozemkových úprav sú stále živé a budú živé aj naďalej. a samozrejme aj program na ich spracovanie. v ostatnej dobe sa rozšírila funkčnosť na prípravu jednoduchých pozemkových úprav, spracovanie nájomných zmlúv, podkladov pre poľovné revíry a zjednodušenie aktualizácie projektov. na serveri pribudli viac menej nové položky, pribudla séria článkov o poľnohospodárstve, ktoré síce priamo nesúvisia s projektami… Read More »