sú situácie, kedy sa nedá §12a použiť. tou prvou je to, že v danom katastrálnom území sa vykonali pozemkové úpravy.

Dôvodom na konanie je najmä neprístupnosť pozemkov vo vlastníctve doterajšieho prenajímateľa, ktorý písomne vyzval nájomcu na vrátenie a prevzatie pozemkov, alebo ich nemožno racionálne užívať, pričom musí byť splnená  podmienka, že zmluvný nájom  skončil alebo má skončiť (§ 12a ods. 1).

Pokiaľ v predchádzajúcom období boli vlastníkovi v  konaní podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania a poľnohospodársky podnik existuje v súvislosti s ustanovením § 22 zákona o pôde (metodické usmernenie č. 4375/2005-910 z  26.5.2005),  na tieto pozemky vlastníka alebo jeho právneho nástupcu sa nevzťahuje konanie podľa § 12a ods. 1 alebo 8 zákona o nájme. Obdobne na pozemkoch v minulosti vyčlenených do bezplatného náhradného užívania nebudú  podľa tohto metodického pokynu umiestnené náhradné pozemky pre doterajšieho prenajímateľa v konaní podľa § 12a zákona o nájme.

Ak na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom  bol vyhlásený konkurz, rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania (§ 42i zákona o pozemkových úpravách). Ďalšie usporiadanie užívacích práv podlieha § 12a zákona o nájme.

Poľnohospodárske pozemky spoločnej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva, vzniknutého podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa vrátia a prevezmú v celku za predpokladu dodržania zákonných podmienok. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné. Zásady hospodárenia spoločenstva upravujú jeho stanovy.

Problémom postupu podľa § 15 bolo aj to, že sa na rozdiel od postupov podľa § 12a, resp. § 12b a § 12c neriešila primeranosť. Jediným kritériom primeranosti bola výmera. A to bez ohľadu na reálny druh pozemku, resp. identifikáciu na kultúrne diely.

V prípade, že sa nedá určiť dominantný nájomca, predstavuje konanie podľa vzoru § 12a postup, ako zabezpečiť právny vzťah k pozemkom, ktoré užívatelia užívajú a nahlasujú cez cez aplikáciu GSAA v žiadostiach o priamu platbu.